Een adoptie is de vaststelling van een familieband via gerechtelijke procedure in België.

Het adoptievonnis wordt overgeschreven in de woonplaats van de adoptant.

Procedure

De adoptie van minderjarige kinderen start via aanmelding bij:

 • Vlaamse Gemeenschap – Centrale autoriteit inzake adoptie
  Kind en Gezin
  Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
  t 02 533 14 76 77

De adoptieprocedure gebeurt bij verzoekschrift bij de jeugdrechtbank van de woonplaats van het kind.

De adoptie van meerderjarigen start bij de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind.

De rechtbank stuurt het adoptievonnis door voor overschrijving en aanpassing van alle akten waarin betrokkene vermeld is.

Wij staan in voor de wijziging van de afstamming in het rijksregister.

Als ook een naamswijziging gebeurt, nodigen we belanghebbende uit voor een nieuwe identiteitskaart.

Meebrengen

Uittreksel binnenlandse akte is online verkrijgbaar, zie rode knop bovenaan de pagina

Bij registratie buitenlandse adoptie:

 • identiteitskaarten/paspoorten van betrokkenen
 • huwelijksboekje van de adoptant(en)
 • bewijs van erkenning en registratie van de adoptiebeslissing
 • originele geboorteakte, gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands
 • adoptiebeslissing

Het huwelijksboekje van adoptant en/of geadopteerde kan aangepast worden.

Uitzonderingen

Buitenlandse adoptie:

De federale centrale autoriteit erkent en registreert buitenlandse beslissingen in verband met adoptie.

Pas na deze erkenning is de adoptie van kracht in België. De federale centrale autoriteit is de dienst internationale adopties bij de federale overheidsdienst justitie: 

 • Federale overheidsdienst justitie
  Dienst internationale adopties
  Waterloolaan 115, 1000 Brussel
  t 02 542 65 11

Na erkenning door deze dienst kan de Burgerlijke Stand eventueel, op verzoek van belanghebbenden, de geboorteakte of adoptieakte overschrijven.

Regelgeving

Burgerlijk wetboek: art. 343 tot art. 370

Deel deze pagina