Animatie- en promotiepremie voor aankoop materiaal en decoratie

Het stadsbestuur wil Brugge laten bruisen van de ontmoetingen tussen inwoners, ondernemers en bezoekers. De stad Brugge vindt het belangrijk om de talrijke initiatieven die de handel, de horeca en het ondernemen in Brugge stimuleren, te steunen.

Daarom kunnen rechtspersonen, vzw's, feitelijke verenigingen of één of meerdere gezamenlijk optredende natuurlijke personen, die verkozen zijn voor of door handelaars een toelage aanvragen voor de aankoop van kerstdecoratie en de aankoop van vlaggen. 

Voorwaarden

Een toelage wordt gegeven voor:

a) de aankoop van kerstdecoratie die in de handelsstraat aangebracht wordt en

b) de aankoop van vlaggen die een meerwaarde betekenen voor het straatbeeld van de handelsstraat en die in de handelsstraat aangebracht worden.

De aankoop van kerstdecoratie en vlaggen dient voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door de stad. 

 

 

 

Procedure

Om de toelage te krijgen, volg je deze procedure:

  • De toelageaanvraag voor de aankoop van decoratiemateriaal kan online (via de knop bovenaan de pagina) aangevraagd worden.
  • Wil je met een medewerker spreken, dan dien je telefonisch een afspraak te maken.
  • De toelage wordt slechts verleend nadat de kosten door de aanvrager zijn gemaakt en voldaan, en nadat dit op basis van schriftelijke (ingescande) documenten is bewezen.
  • Een uitbetalingsaanvraag kan online, per mail of schriftelijk aangevraagd worden en dit maximaal 6 maanden na plaatsvinden van de actie/activiteit. 

De aanvrager wordt per mail of per brief verwittigd van de beslissing inzake de toelage- en uitbetalingsaanvraag, dit uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de aanvraag.

De uitbetaling van de toelage gebeurt door overschrijving op de opgegeven post- of bankrekening, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de correct ingevulde uitbetalingsaanvraag. 

Meebrengen

De toelageaanvraag bevat een beschrijving van het materiaal (ook technisch), fotomateriaal én kostprijsindicatie. 

De uitbetalingsaanvraag bevat een Excelformulier met opsplitsing van de verschillende posten, alle betrokken betalingbewijzen en facturen, een voorbeeld van de gebruikte publicaties, affiches, folders en andere vormen van publiciteit waarop het logo van de Stad Brugge zich bevindt. 

Bedrag

a) De toelage voor de aankoop van kerstdecoratie bedraagt maximaal 2.500 euro per jaar. 

Indien een aanvrager verantwoordelijk is voor meerdere handelsstraten, kan per handelsstraat de maximum toelage aangevraagd worden, op voorwaarde dat er minstens 15 winkels behoren tot die specifieke straten of pleinen. Per deelgemeente is het maximumbudget 5.000 euro op voorwaarde dat er binnen de deelgemeente uniformiteit is wat betreft de gekozen en door de Stad goedgekeurde verlichting.

b) De toelage voor de aankoop van vlaggen bedraagt maximaal 1.000 euro per jaar en 50% van de totale kosten. Indien de aanvrager verantwoordelijk is voor meerdere handelsstraten kan per handelsstraat de maximumtoelage aangevraagd worden op voorwaarde dat er minstens 15 winkels tot die specifieke straten of pleinen behoren.

Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget. 

Regelgeving

Toelagereglement voor acties/activiteiten die Brugge als winkel- en ondernemende stad promoten & versterken, dd. 26 april 2016

Deel deze pagina