Animatie- en promotiepremie voor eindejaarsacties

Het stadsbestuur wil Brugge laten bruisen van de ontmoetingen tussen inwoners, ondernemers en bezoekers.  De stad Brugge vindt het belangrijk om de talrijke initiatieven die de handel, de horeca en het ondernemen in Brugge stimuleren te steunen. 

Daarom kunnen rechtspersonen, vzw's, feitelijke verenigingen of één of meerdere gezamenlijk optredende natuurlijke personen die verkozen zijn voor of door handelaars een toelage aanvragen voor de door hen georganiseerde eindejaarsacties.

 

Voorwaarden

Acties/activiteiten die worden georganiseerd tussen 20 november en 31 december van het kalenderjaar worden beschouwd als eindejaarsacties.

 

Procedure

Om de toelage te krijgen, moet volgende procedure worden gevolgd:

 • Een toelageaanvraag voor een activiteit of een eindejaarsactie moet worden ingediend ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 maand vóór aanvang van de actie/activiteit; dit kan online (via de knop bovenaan de pagina).
 • Wil je met een medewerker spreken aan het loket, dan dien je telefonisch een afspraak te maken.
 • De toelage wordt slechts verleend nadat de kosten door de toelageaanvrager worden gemaakt en voldaan, en nadat dit door de toelageaanvrager op basis van schriftelijke (ingescande) documenten wordt bewezen.
 • Een uitbetalingsaanvraag moet digitaal of per brief ingediend worden, gehandtekend door de aanvrager, maximaal 6 maanden na plaatsvinden van de actie/activiteit.

De aanvrager wordt per mail of per brief verwittigd van de beslissing inzake de toelage- en uitbetalingsaanvraag, dit uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de aanvraag.

De uitbetaling van de toelage gebeurt door overschrijving op de opgegeven post- of bankrekening, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de correct ingevulde uitbetalingsaanvraag. 

Meebrengen

De toelageaanvraag bevat de volgende elementen:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • voorstelling van aanvrager(s)
 • een bondige (max 1 A4) omschrijving van de actie/activiteit en de promotiemiddelen
 • een begroting

De uitbetalingsaanvraag bevat de volgende elementen:

 • een Excelformulier met opsplitsing van de verschillende posten
 • alle betrokken betalingsbewijzen en facturen
 • een voorbeeld van de gebruikte publicaties, affiches, folders en andere vormen van publiciteit waarop het logo van de Stad Brugge zich bevindt.

Bedrag

Een toelage van 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 2.500 euro.

Regelgeving

Toelagereglement voor acties/activiteiten die Brugge als winkel- en ondernemende stad promoten en versterken, dd. 26 april 2016.

Deel deze pagina