Stedenbouwkundige vergunning

Let op: vanaf 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning van kracht (i.p.v. de stedenbouwkundige vergunning). Zie kernwoord omgevingsvergunning.

De algemene regel stelt dat wanneer je werken uitvoert, bv. bouwen, slopen, graven, bomen uitdoen,…een stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

Je moet niet voor alles een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
Hieronder vind je een overzicht met de meest voorkomende zaken waarvoor een vergunning vereist kan zijn:

 • bouwen en verbouwen
  • onderhoudswerken
  • tijdelijke werken
  • technische installaties in gebouwen
  • binnenverbouwingen
  • werken op het dak of aan gevels
  • ondergrondse constructies
  • normale tuininrichting
 • verhardingen
 • afsluitingen
 • ontbossingen
 • vellen van bomen
 • reliëfwijzigingen
 • gebruik van een grond
 • gebruikswijzigingen van gebouwen
 • wijzigen van aantal woongelegenheden en zorgwonen
 • reclame
 • aanleggen van recreatieve terreinen

Naast de algemene reglementering, gelden de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), BPA's, verkavelingen en van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen. 

 

Procedure

Het ingevuld aanvraagformulier

 • Stuur je aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen
  (voor reguliere aanvragen)
  of
 • geef je af tegen ontvangstbewijs bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed (bijzondere procedure door publiekrechtelijke personen).

Voor opmaak van plannen kan je een beroep doen op een architect, bouwkundig tekenaar en/of landmeter.

Overzicht dossierverloop

 

 

 

Meebrengen

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/attest

Vraag bij de dienst na in hoeveel exemplaren de plannen en formulieren ingediend moeten worden. Dit kan variëren naargelang het aantal te vragen adviezen.

Stedenbouwkundige melding

Alle stukken in tweevoud

Aanvraag tot verkavelingsvergunning

 • Aanvraagformulier 10x
 • Voorschriften 10x
 • Plannen in 10x
 • Eigendomsattest en/of volmacht 3x
 • Motivatienota en andere documenten 10x
 • Indien wegenaanleg à bestek + raming 3x
 • Kopie brief aanschrijven andere kaveleigenaars en eventuele mede-eigenaars binnen de oorspronkelijke verkaveling 3x
 • (Archeologienota 3x)

Originele postbewijzen van aangetekende zendingen van deze brief of akkoorden van de eigenaars op het aanvraagformulier en de plannen.

Uitzonderingen

Werken waarvoor geen vergunning nodig is, mag je enkel uitvoeren als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen (stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen).

Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enz. moet je respecteren.

Raadpleeg de lijst van werken waarvoor een vergunning of melding vereist is.

 

Deel deze pagina