Hospitalisatieverzekering

Stad Brugge biedt haar medewerkers de mogelijkheid om aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Axa Royal Belge. In de samenvatting van de polis kan je nalezen wat deze verzekering juist inhoudt.


Voor wie gratis?

Volgende personeelsleden hebben recht op een gratis aansluiting bij de hospitalisatieverzekering:

 • collega’s die in dienst komen met een contract onbepaalde duur;
 • collega’s die op proef in dienst komen, met het oog op een statutaire benoeming;
 • collega’s die in dienst komen met een contract bepaalde duur, hebben na 1 jaar recht op een gratis aansluiting

Opgelet: bij jouw indiensttreding of wanneer je lid wordt van Sodibrug ben je niet automatisch verzekerd. Enkel medewerkers die dit zelf aanvragen worden effectief aangesloten.

Voor wie betalend?

Naast de hierboven opgesomde ‘hoofdverzekerden’ kunnen volgende personen ook aansluiten als ‘nevenverzekerde’, mits betaling van de premie:

 • de mandatarissen
 • medewerkers van de politiezone aangesloten op 31/12/2004
 • onderwijzend personeel van het vroegere Buso
 • personeel van de gemeentelijke onderwijsinstellingen
 • contractuele personeelsleden met een contract bepaalde duur < 1 jaar
 • leden van het vrijwillig brandweerkorps
 • medewerkers vzw concertgebouw, lid van Sodibrug
 • stadswachten, lid van Sodibrug
 • vervroegd gepensioneerden en gepensioneerden
 • gezinsleden (echtgeno(o)t(e), levenspartner en kinderen
 • medewerkers die voltijds met themaverlof zijn, bv. verlof zonder wedde (uitzondering: zorgkrediet wegens medische bijstand, palliatief verlof, ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof)

Je kan jouw (inwonende) gezinsleden laten aansluiten bij de hospitalisatieverzekering op voorwaarde dat je zelf als personeelslid aangesloten bent.

De jaarpremie
De jaarpremie wordt driemaandelijks gefactureerd door Vanbreda. Ze bedraagt:

 • tot 25 jaar: € 85,06
 • 25 tot 65 jaar: € 170,13
 • 65 tot 70 jaar: € 340,31
 • + 70 jaar: € 510,44

Hoe aansluiten?

Je kunt jezelf en/of jouw gezinsleden laten aansluiten door onderstaand(e) formulier(en) ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan Personeel & Organisatie. De aansluiting gaat in ten vroegste de eerste van de maand volgend op de maand waarin je jouw aanvraag doet. De aansluiting van pasgeborenen gaat effectief in vanaf de geboortedatum. Let op: hou rekening met eventuele wachttijden, zie hieronder.

Wachttijd

Voor hoofdverzekerden is er geen wachttijd. Voor nevenverzekerden geldt een algemene wachttijd van 9 maanden. Deze wachttijd vervalt echter in volgende gevallen:

 • bij ongeval
 • bij bepaalde gevallen van acute of besmettelijke ziekten
 • voor de nevenverzekerden die reeds van een verzekering genoten die analoge voordelen waarborgt als deze overeenkomst, en voor zover er geen onderbreking is tussen beide verzekeringen
 • voor pasgeborenen, nevenverzekerden van nieuw in dienst tredende hoofdverzekerden en personen die ten gevolge van een verandering in hun familiale situatie het statuut van potentiële nevenverzekerden bekomen voor zover de aansluiting plaats heeft binnen de drie maanden volgend op de gebeurtenis
 • bij de overgang van hoofdverzekerde naar nevenverzekerde bij oppensioenstelling, voor zover de bevestiging van hun aansluiting plaats heeft binnen de drie maanden volgend op de oppensioenstelling

Met pensioen?

Wens je verder aangesloten te blijven vanaf jouw pensioen? Dat kan mits betaling van de jaarpremie. Vraag dit binnen de 3 maanden aan om een wachttijd te vermijden. Je kunt dit doen door onderstaand formulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan Personeel & Organisatie.

De hospitalisatieverzekering schrappen

Een aansluiting bij de hospitalisatieverzekering kan om drie verschillende redenen geschrapt worden:

 • Op vrijwillige basis:
  Wens je niet langer aangesloten te blijven bij de hospitalisatieverzekering via Stad Brugge, bezorg dan dit formulier ingevuld en ondertekend aan P&O. Opgelet: De effectieve stopzetting kan pas ingaan op de jaarlijkse vervaldag, nl. 31 december.
  Voor medewerkers die niet meer voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden of verplicht aangesloten zijn bij een andere verzekering, kan de aansluiting wel in de loop van het jaar stopgezet worden.

 • Uit dienst:
  Wanneer je niet langer tewerkgesteld bent bij Stad Brugge wordt je aansluiting bij de hospitalisatieverzekering onmiddellijk stopgezet, ongeacht de jaarlijkse vervaldag. Dit geldt zowel voor jezelf als voor jouw aangesloten gezinsleden. Eventueel teveel betaalde premies worden dan teruggestort op jouw rekening.
  Je hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen met onze diensten.
  P&O brengt je schriftelijk op de hoogte van de schrapping.
  Je kunt je individueel verder aansluiten bij Axa of kiezen voor een andere verzekering.

 • Overlijden:
  De hospitalisatieverzekering wordt stopgezet op de datum van overlijden. Eventueel teveel betaalde premies worden teruggestort op de rekening van begunstigde(n).

Wat doen bij ziekenhuisopname?

Aangeven van een ziekenhuisopname
Staat er voor jou binnenkort een ziekenhuisopname (dagziekenhuis of langer) gepland? Breng dan Vanbreda zo snel mogelijk op de hoogte via één van volgende kanalen:

Indienen van de kosten
Kosten gemaakt vanaf 1 maand vóór en tot 3 maanden na een ziekenhuisopname komen in aanmerking om te worden terugbetaald (volgens de geldende voorwaarden). Terugbetalingen worden pas uitgevoerd vanaf de ontvangst van de verblijfsfactuur. Gemaakte kosten dien je eerst zelf te betalen, de verzekeringsmaatschappij stort vervolgens de tussenkomst op jouw rekening.

Originele ziekenhuisfacturen, originele kwijtingen van het ziekenfonds & originele apothekerskosten van aangekochte geneesmiddelen kan je indienen bij Vanbreda via één van volgende kanalen:

Contact
Wens je de uitgebreide polis na te lezen of meer info over specifieke zaken uit de polis, neem dan rechtstreeks contact op met Vanbreda op het nummer 078 15 51 91 of via mail naar VRB-HCCO@vanbreda.be

Reglement

Het reglement van toepassing op de hospitalisatieverzekering kan je opvragen bij P&O.

Deel deze pagina