Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om allerlei inbreuken op hun reglementen en verordeningen zelf aan te pakken met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dat kan zijn:

  • een geldboete
  • een tijdelijke of definitieve intrekking van een toelating
  • een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

De gemeente legt die GAS-sancties via een administratieve procedure zelf op. Men moet dus niet voor strafvervolging naar het parket en de rechtbank stappen.

Overtredingen waarvoor je in Brugge een GAS-boete kan krijgen:

In Brugge worden GAS-boetes gebruikt tegen inbreuken inzake afval en openbare netheid (vermeld in het reglement):

  • achterlaten zwerfvuil
  • sluikstorten
  • afvalophaling
  • hondenpoep
  • wildplassen
  • ...

Er zijn ook GAS-boetes tegen ongeoorloofd aanklampen van voorbijgangers aan handelszaken (zie de artikelen 6bis en 7 van de verordening op het gebruik van de openbare weg).

Nieuw sinds 2016 zijn de administratieve sancties voor overtredingen op het regelement tot bepaling van de sluitingsuren van vestigingseenheden van kleinhandel op het grondgebied Brugge. Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2016. Dag- en nachtwinkels die zich niet aan de sluitingsuren houden, die werden bepaald in het reglement, kunnen ook een GAS-boete krijgen (of bij meerdere overtredingen een andere administratieve sanctie opgelegd door het college).

Klik hier om het GAS-jaarverslag 2017 te bekijken.

 

Procedure

De administratieve geldboete-procedure start met het vaststellen van de inbreuk in een bestuurlijk verslag (d.i. vergelijkbaar met een proces-verbaal) door de politie of andere daartoe gemachtigde stadsambtenaren.

Zij sturen dat verslag naar een van de twee stadsambtenaren die door de gemeenteraad zijn aangeduid als sanctieambtenaar.

De sanctieambtenaar verwittigt de overtreder van de vaststelling en geeft hem/haar de kans om zich schriftelijk en/of mondeling te verdedigen. Bijstand door een eigen advocaat is daarbij mogelijk.

Pas daarna beslist de sanctionerend ambtenaar of er effectief een geldboete wordt opgelegd en voor welk bedrag precies. De boete moet proportioneel zijn. Voor kleinere inbreuken moet een lichte geldboete normaal kunnen volstaan als signaal. Forsere boetebedragen zijn voor wie ernstiger over de schreef gaat of voor wie in herhaling valt. Het maximum is 250 euro.

Na de kennisgeving van de beslissing moet de opgelegde boete binnen twee maanden betaald worden. Bij niet-betaling kan het stadsbestuur desnoods via een gerechtsdeurwaarder tot invordering overgaan.

Beroepsmogelijkheid

Wie het niet eens is met de opgelegde boete, kan binnen een termijn van één maand tegen de beslissing van de sanctieambtenaar in beroep gaan bij de politierechtbank. Enkel daar, dus bijvoorbeeld niet bij het College van Burgemeester en Schepenen, ook niet bij de stedelijke ombudsman.

Toepassing ten aanzien van minderjarigen

Men kan dit soort boete krijgen vanaf 16 jaar. Voor de nog minderjarige 16- en 17-jarigen gelden wel enkele speciale regels.

Hun ouders worden bij de procedure betrokken en zij krijgen via de balie bijstand door een advocaat.

Er wordt een bemiddeling aangeboden om de minderjarige de kans te geven zijn/haar inbreuk (of de gevolgen ervan) op een of andere manier goed te maken. Bij een geslaagde bemiddeling zal de sanctieambtenaar daarmee rekening houden en een lagere of zelfs geen boete meer opleggen.

Voor minderjarigen bedraagt de boete ten hoogste 125 euro i.p.v. 250 euro. De ouders staan mee in voor de betaling ervan.

Voor minderjarigen is niet de politierechtbank maar de jeugdrechtbank de beroepsinstantie.

Bedrag

Het maximum is 250 euro. Voor minderjarigen bedraagt de boete ten hoogste 125 euro.

De geldboete voor het overtreden van het reglement tot bepaling van de sluitingsuren van vestigingseenheden van kleinhandel op het grondgebied Brugge, kan echter oplopen tot 350 euro.

Uitzonderingen

Voor minderjarigen is niet de politierechtbank maar de jeugdrechtbank de beroepsinstantie.

Deel deze pagina

Contactinformatie

Contactpersonen