Indienen stedenbouwkundig dossier

Voor volgende zaken kun je terecht bij de loketten in het huis van de Bruggeling:

Stedenbouwkundige informatie 
Inzage van oude bouwdossier voor 1995
Indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning (afspraak maken bovenaan de pagina)

Indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning:

Als de medewerking van architect verplicht, is de architect verplicht de aanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).
Als de medewerking van architect niet verplicht is, heeft de aanvrager de keuze. De aanvraag kan digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be - voor handleiding zie onder "Documenten" op deze pagina), of op papier ingediend worden volgens de richtlijnen van het normenboek aan de themabalie. 

Bij het maken van een afspraak voor het indienen van een omgevingsvergunning kijken we aan de themabalie uw dossier al een eerste maal na op zijn volledigheid.

Volgende zaken kunt u nog op papier indienen aan de themabalie:

 • Aanvraag tot omgevingsvergunning zonder medewerking architect
 • Melding van stedenbouwkundige handelingen zonder medewerking architect
 • Bijstelling van verkavelingen waarvan de kavelgrenzen niet wijzigen
 • Aanvraag tot stedenbouwkundig attest
 • Aanvraag tot planologisch attest

U kunt uw dossier ook zonder controle afgeven aan de snelbalie van het Huis van de Bruggeling of opsturen naar:

Huis van de Bruggeling / Wonen & Omgeving
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge

We raden u echter aan een afspraak te maken via de themabalie.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

De algemene regel stelt dat wanneer u werken uitvoert (bv. bouwen, slopen, graven, bomen kappen,…) een omgevingsvergunning nodig is. U kunt bij onze diensten steeds nagaan of uw werken al dan niet vergunningsplichtig zijn.

De Vlaamse Regering heeft een aantal werken vrijgesteld van vergunning. Deze vrijstellingen gelden enkel als er geen strijdigheid is met:

 • een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP)
 • bijzonder plan van aanleg (BPA)
 • verkavelingsvoorschriften
 • gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen
 • verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen

Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enz. moet steeds gerespecteerd worden.

Wanneer heeft u een melding van stedenbouwkundige handelingen nodig?

De algemene regel stelt dat wanneer u werken uitvoert (bv. bouwen, slopen, graven, bomen kappen,…) een omgevingsvergunning nodig is. De Vlaamse Regering heeft voor een aantal werken de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Wij raden u aan eerst na te vragen of de werken voldoen aan de voorwaarden voor meldingsplicht.

Wat is een stedenbouwkundig attest?

Wenst u stedenbouwkundige informatie over een perceel, dan kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

 1. In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 
 2. De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
 3. Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Wanneer is een verkavelingsvergunning nodig?

Een aanvraag voor een nieuwe verkaling is nodig voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond.

Ontbossen

Wanneer het bouwrijp maken van een perceel gepaard gaat met het kappen van bomen of ontbossing, kan het Agentschap voor Natuur en Bos compensatiemaatregelen opleggen.

Procedure

Procedure omgevingsvergunning

Vanaf de datum van indiening gaat het onderzoek van ontvankelijkheid en volledigheid van start. Het resultaat van dit onderzoek wordt binnen de 30 dagen aan de aanvrager meegedeeld via het Omgevingsloket.

I

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gewone procedure en een vereenvoudigde procedure. Bij een gewone procedure wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Een omgevingsvergunning met een vereenvoudigde procedure heeft een termijn van 60 dagen.

Een omgevingsvergunning met een gewone procedure heeft een behandelingstermijn van 105 dagen (als geen advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie nodig is) of 120 dagen (als wel advies van de provinciale omgevingscommissie nodig is).

Deze termijn is bindend. Als er geen beslissing is genomen binnen deze termijn, wordt de aanvraag automatisch stilzwijgend geweigerd.

De beslissingstermijn kan in volgende gevallen uitzonderlijk verlengd worden met 60 dagen:

 • in geval van de toepassing van een administratieve lus;
 • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek;
 • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen.

Procedure melding

De individuele kennisgeving van meldingsakte aan de melder gebeurt binnen 30 dagen na de ontvangst van de melding.

Procedure verkaveling

De procedure is identiek aan de procedure voor een omgevingsvergunning. 

Binnen een verkaveling moet alle infrastructuur en nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Als deze ontbreken, moet de verkavelaar de aanleg ervan bekostigen. In de vergunning kunnen hierover voorwaarden en lasten worden opgenomen.
Men kan pas bouwen op de percelen na de effectieve uitvoering van de infrastructuur en nutsvoorzieningen.

Meebrengen

Onderstaande documenten worden in tweevoud ingediend op A3 of A4 formaat en enkelzijdig bedrukt. De pagina's mogen niet gevouwen of aan elkaar geniet worden:

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
 • De gevraagde toe te voegen addenda uit de addendabibliotheek.
 • De plannen en kleurenfoto's opgemaakt volgende de richtlijnen van het Normenboek. 

Deel deze pagina