Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 worden de bouwvergunning en milieuvergunning samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning kan enkel stedenbouwkundige handelingen, enkel milieutechnische aspecten, of een combinatie van beiden bevatten.

HEB IK EEN OMGEVINGSVERGUNNING NODIG?

Maak een afspraak maken onze themabalie (zie de link 'stedenbouwkundige informate' hiernaast) en neem al zoveel mogelijk informatie mee (oude plannen, foto’s,…) zodat we zo correct mogelijk kunnen antwoorden.

Procedure

AANVRAAG INDIENEN

Een omgevingsvergunning met architect moet je digitaal indienen via het omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning zonder architect kan je digitaal indienen via het omgevingsloket, aangetekend opsturen via de post of afgeven aan het onthaal.

Ben je niet zeker of de medewerking van een architect nodig is kan je ons via mail contacteren of een afspraak maken via de themabalie.

Uw aanvraag moet voldoen aan het normenboek voor het indienen van een omgevingsvergunning (zie link 'omgevingsvergunning' hiernaast)

U kan uw dossier ook afgeven aan de themabalie (zie link 'indienen van een stedenbouwkundige dossier' hiernaast). De themabalie doet al een eerste screening van het dossier. Daarna schrijven we het dossier in en krijgt u een ontvangstbewijs.
Dit gaat enkel om een eerste screening. We kunnen in deze korte tijdsspanne niet het volledige dossier onderzoeken op volledigheid. De wetgeving voorziet een periode van 30 dagen om te kijken of uw dossier volledig en ontvankelijk is. Als er iets ontbreekt, krijgt je een hierover een bericht. Hierna kan je de nodige aanvullingen indienen of het dossier opnieuw indienen met de nodige aanpassingen.

Als je na deze 30 dagen niets hebt ontvangen, is uw aanvraag automatisch volledig.

TERMIJN

Pas na het volledig verklaren van je aanvraag start de behandelingstermijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gewone procedure en een vereenvoudigde procedure. Bij een gewone procedure wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Een omgevingsvergunning met een vereenvoudigde procedure heeft een termijn van 60 dagen.

Een omgevingsvergunning met een gewone procedure heeft een behandelingstermijn van 105 dagen (als geen advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie nodig is) of 120 dagen (als wel advies van de provinciale omgevingscommissie nodig is).

De termijn kan in bepaalde gevallen met 60 dagen worden verlengd.

Deze termijn is bindend. Als er geen beslissing is genomen binnen deze termijn, wordt de aanvraag automatisch stilzwijgend geweigerd.

BEHANDELING

Tijdens de behandelingstermijn worden de nodige adviezen gevraagd aan andere instanties.

Als het om een omgevingsvergunning met gewone procedure gaat wordt ook een openbaar onderzoek georganiseerd, waarbij de omwonenden de plannen kunnen inkijken en eventueel bezwaar indienen (zie link 'Inzage openbaar onderzoek of recent vergunde stedenbouwkundige dossiers' en 'Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen' voor een lijst van de aanvragen die momenteel in openbaar onderzoek zijn).

In bepaalde gevallen wordt ook advies gevraagd aan de POVC, in dat geval wordt de termijn met 60 dagen verlengd en je heb je ook de mogelijkheid om gehoord te worden door de omgevingsvergunningscommissie.

Nadat alle bezwaren en adviezen verzameld zijn, maakt de omgevingsambtenaar een verslag op die als advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het college een beslissing genomen.

BESLISSING EN BEROEP

Na de beslissing van het college wordt de vergunning of weigering overgemaakt.

Dit vergunnings- of weigeringsbesluit wordt aan de aanvrager betekend.

Een vergunningsbesluit moet worden aangeplakt door middel van de affiche die daarvoor wordt meegestuurd. Je moet de start van de aanplakking melden aan de gemeente zodat de gemeente dit kan controleren.
Omwonenden kunnen tijdens deze periode het dossier inkijken en eventueel beroep indienen bij de deputatie (zie link 'Beslissingen omgevingsvergunningen' hiernaast)

Tegen een weigeringsbesluit kan men binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de deputatie. De modaliteiten hoe dit moet gebeuren staan beschreven in het weigeringsbesluit.

Bedrag

Het indienen en behandelen van een vergunningsaanvraag gebeurt kosteloos. Als de brandweer een advies moet verlenen wordt een retributie aangerekend voor elk advies die ze moet verlenen.

Regelgeving

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten
 • Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid en uitvoeringsbesluiten
 • Decreet betreffende de milieuvergunning
 • Vlarem I
 • Vlarem II
 • Gewestplan
 • Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Verkavelingsvoorschriften en verkavelingsplannen Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen
 • Gemeentelijke verordening op reclames en opschriften
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen
 • Politieverordening betreffende de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers

Deel deze pagina

Contactinformatie