Omgevingsvergunning: procedure

Vanaf 1 januari 2018 zal men niet meer spreken van bouwvergunning of milieuvergunning. De omgevingsvergunning betreft de integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in één vergunning. Daarbij worden zowel de aanvraag, de procedure als de beslissing geïntegreerd.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, zal onder de noemer omgevingsvergunning vallen.

Er zullen nog altijd projecten zijn die louter stedenbouwkundig of louter  milieuhygiënische aspecten bevatten.

Er zullen projecten zijn die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

Indien de aanvraag het opsplitsen van een pand in meerdere woongelegenheden betreft of een nieuwbouw, wordt de vergunning overgemaakt aan de dienst bevolking voor het toekennen van (meerdere) huisnummers.

Vergunningen worden eveneens overgemaakt aan de administratie van het Kadaster die nagaat of een herziening van het Kadastraal Inkomen aangewezen is.

Grotere bouwprojecten kunnen de aanleg van groen, wegenis en andere infrastructuur omvatten, waardoor de nutsmaatschappijen, de groen- en de wegendienst nauwer betrokken zijn.

Procedure

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone procedure en vereenvoudigde procedure.

 • Gewone procedure(met openbaar onderzoek)

Je kan een omgevingsvergunning aanvragen per aangetekende brief of rechtstreeks afgeven aan het onthaal. Dit kan tijdens de openingsuren van het onthaal en je hoeft je geen afspraak te maken.

Indien je meer informatie wil, dien je een afspraak te maken aan de themabalie. De themabalie neemt het dossier in ontvangst, doet een eerste screening, schrijft het dossier in en bezorgt u een ontvangstbewijs. 

Het dossier dient het aanvraagformulier en addenda, bijlagen te bevatten.

Er start een termijn van 30 dagen voor het verder onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid. Indien er iets ontbreekt, krijgt je een bericht met vermelding van de tekorten en de nodige aanvullingen.

Indien je gedurende 30 dagen niets hebt ontvangen, wordt je aanvraag geacht volledig en ontvankelijk te zijn.

Pas dan start de officiële behandelingstermijn van 105 (indien geen advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie nodig is) of 120 dagen (indien wel advies van de provinciale omgevingscommissie is vereist). Deze termijn kan in bepaalde gevallen met 60 dagen worden verlengd. Deze termijn is bindend. Dit betekent dat als er geen beslissing is genomen binnen deze termijn, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.

In het kader van deze procedure moet altijd een openbaar onderzoek worden gehouden.

Omdat er meer dan 3 officiële adviesinstanties hun advies moeten geven over de aanvraag, gebeurt dit gecoördineerd in de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Je hebt ook de mogelijkheid om daar gehoord te worden.

Nadat alle bezwaren en adviezen zijn bekomen, wordt een verslag opgemaakt door de omgevingsambtenaar. Dit verslag wordt als advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het college een beslissing genomen.

Dit vergunnings- of weigeringsbesluit wordt aan de aanvrager betekend.

 •  Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek)

Je kan een omgevingsvergunning aanvragen per aangetekende brief of rechtstreeks afgeven aan het onthaal. Dit kan tijdens de openingsuren van het onthaal en je hoeft geen afspraak te maken.

Indien je meer informatie wil, dien je een afspraak te maken aan de themabalie. De themabalie neemt het dossier in ontvangst, doet een eerste screening, schrijft het dossier in en bezorgt u een ontvangstbewijs. 

Het dossier dient het aanvraagformulier en addenda, bijlagen te bevatten.

 Er start een termijn van 30 dagen voor het verder onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid. Indien er iets ontbreekt, krijgt je een bericht met vermelding van de tekorten en de nodige aanvullingen.

Indien je gedurende 30 dagen niets hebt ontvangen, wordt je aanvraag geacht volledig en ontvankelijk te zijn. 

Pas dan start de officiële behandelingstermijn van 60 dagen. Deze termijn is bindend. Dit betekent dat als er geen beslissing is genomen binnen deze termijn, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.

Binnen deze vereenvoudigde procedure wordt geen openbaar onderzoek gehouden. Er worden wel enkele adviezen opgevraagd.

Nadat alle adviezen zijn bekomen, wordt een verslag opgemaakt door de omgevingsambtenaar. Dit verslag wordt als advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het college een beslissing genomen.

Dit vergunnings- of weigeringsbesluit wordt aan de aanvrager betekend.

 

Een vergunningsbesluit moet worden aangeplakt door middel van de affiche die daarvoor wordt meegestuurd. Je moet de start van de aanplakking melden aan de gemeente zodat de gemeente dit kan controleren. Afhankelijk van het concrete geval wordt het vergunningsbesluit ook via andere kanalen bekendgemaakt.

Tegen een weigeringsbesluit kan men binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de deputatie. De modaliteiten hoe dit moet gebeuren staan beschreven in het weigeringsbesluit.

Het indienen en behandelen van een vergunningsaanvraag gebeurt kosteloos. Hou er wel rekening mee dat de Hulpverleningszone brandweer een retributie aanrekent voor elk advies die ze moet verlenen over een aanvraag. 

Regelgeving

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten
 • Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid en uitvoeringsbesluiten
 • Decreet betreffende de milieuvergunning
 • Vlarem I
 • Vlarem II
 • Gewestplan
 • Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Verkavelingsvoorschriften en verkavelingsplannen Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen
 • Gemeentelijke verordening op reclames en opschriften
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen
 • Politieverordening betreffende de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers

Deel deze pagina

Contactinformatie