Toelage voor het voorzien van drinkwater op land- en tuinbouwbedrijven

Als land- of tuinbouwer kun je een toelage krijgen als je je bedrijf aansluit op het drinkwaterleidingsnet of als je een boorput voor drinkwater installeert.

Voorwaarden

 • Je land- of tuinbouwbedrijf mag niet gelegen zijn in een op het gewestplan ingetekende ambachtelijke of industriezone.
 • Je land- of tuinbouwuitbating mag voordien nooit op het drinkwaterleidingsnet aangesloten zijn.
 • Uit een analyse, uitgevoerd door de stadsecoloog, moet onomstotelijk blijken dat het drinkwater op het bedrijf ongeschikt is voor dierlijke en/of menselijke consumptie. Deze analyse mag je maximaal drie maanden voor de aanvraag laten uitvoeren.
 • Uit deze analyse moet uitdrukkelijk blijken dat de slechte kwaliteit van het drinkwater niet werd veroorzaakt door een gebrekkige bedrijfsvoering, zoals slordigheid, slecht onderhoud, verouderde installatie, nalatigheid of ongeoorloofde lozingen.
 • Tussen de rooilijn en het dichtst bij de openbare weg gelegen bedrijfsgebouw moet de afstand in vogelvlucht minstens 25 meter bedragen.
 • Bij de plaatsing van een boorput moet de drinkwaterinstallatie minstens een hydrofoorgroep of een centrifugaalpomp omvatten.

 

De volgende kosten komen eveneens in aanmerking voor een betoelaging:

 • het boren van een put;
 • het aanleggen van de leidingen vanaf de put tot aan de hydrofoorgroep of de centrifugaalpomp;
 • de installatie van de hydrofoorgroep, meer bepaald de pomp, motor, waterketel en de leiding met schakelaar, of van de centrifugaalpomp;
 • het aanbrengen van waterzuiveringsinstallaties, meer bepaald de toestellen nodig voor het drinkbaar maken van het water. Per land- of tuinbouwbedrijf kan slechts één boorput worden betoelaagd.

Procedure

 • Je dient een schriftelijke aanvraag of een online aanvraag in voor de werkzaamheden begonnen zijn.
 • Wil je een medewerker spreken, maak dan telefonisch een afspraak.
 • Je mag de werkzaamheden pas starten na principieel akkoord van het College.
 • Na de werkzaamheden dien je alle voldane facturen in. Ofwel de facturen van de uitvoerende aannemers ofwel de aankoopfacturen als je de werkzaamheden zelf uitvoert.
 • Na installatie van een boorput moet je een attest van stadsecoloog voorleggen waaruit blijkt dat het water van die put geschikt is voor menselijke consumptie.
 • De Stad schrijft het premiebedrag over op je rekening.

Meebrengen

Voor de werkzaamheden:

 • schriftelijke aanvraag van de toelage.

Na de werkzaamheden:

 • de voldane facturen en attest van de stadsecoloog in verband met waterkwaliteit boorput.

Bedrag

 • Aansluiting op het drinkwaterleidingsnet: maximaal 40 procent van de kosten (BTW excl.) en beperkt tot maximaal 10 euro per strekkende meter met een absoluut maximum van 1.250 euro.
 • Enkel de kosten voor aanleg van de toevoerleiding vanaf de rooilijn tot het dichtst bij de rooilijn gelegen gebouw komen in aamerking.
 • Installatie van een boorput: maximum 40 procent van de kosten (BTW excl.) tot maximaal 37 euro per meter boordiepte, met een absoluut maximum van 1.250 euro.

Uitzonderingen

 • Voor eenzelfde land- of tuinbouwuitrusting kan je slechts eenmaal een toelage krijgen. Toekenning van de ene toelage sluit de mogelijkheid tot het krijgen van de andere toelage uit.
 • Indien je eigendom binnen de tien jaar na toekenning van de toelage door jou toedoen een andere bestemming dan land- of tuinbouwuitbating krijgt, moeten jij of je erfgenamen de toelage terugbetalen

Deel deze pagina