Rioolaansluiting of rioolherstelling

Als in de openbare weg een riolering is aangelegd, moet je huishoudelijk afvalwater lozen in deze openbare riolering.

De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. Hiervoor moet je een vergunning hebben.

De manier van aansluiten verschilt naargelang men in een openbaar riool een ‘gemengd stelsel’ (afvalwater en hemelwater wordt samen afgevoerd) of een ‘gescheiden stelsel’ (hemelwater en afvalwater worden in aparte buizen afgevoerd) moet aansluiten.

Hier moet je alvast rekening mee houden:

 • Aansluiten op de riolering is verplicht, een vergunning is nodig.
 • Iedere woning of gebouw moet een eigen aansluiting hebben.
 • Bij een gemengd stelsel wordt 1 aansluiting per gebouw of woning toegelaten.
 • Bij een gescheiden stelsel wordt 1 aansluiting voor afvalwater op de afvalwaterriool en 1 aansluiting voor de afvoer van hemelwater per woning of gebouw toegelaten.
 • De aansluiting moet uitgevoerd worden met gresbuizen die voldoen aan de norm NBN-B27-501, reeks N, met ingewerkte dichtingsring, en volgens de onderrichtingen van de wegendienst (cfr. artikel 11 van de gemeentelijke verordening).
 • De aansluiting moet gebeuren binnen 12 maanden na de aflevering van de vergunning.
 • De eigenaar van de woning of het gebouw is en blijft eigenaar van de rioolaansluiting en blijft ook verantwoordelijk voor de goede werking, het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing ervan.
 • Het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van de rioolaansluiting op de openbare riool blijft privaat (ten laste van de eigenaar).
 • De eigenaar blijft uitsluitend verantwoordelijk voor alle nadelige gevolgen van opstuwing en terugvloeien van rioolwater uit het stadsrioolnet.
 • Het lozen van stoffen die de normale werking van het rioolstelsel kunnen hinderen (o.a. vaste stoffen, vetten, drekstoffen, enz.) is verboden.

Procedure

Je komt naar het Huis van de Bruggeling om het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen of je dient je aanvraag online in.

Na goedkeuring van de aanvraag stuurt de Wegendienst de officiële vergunning op via de post.

De vergunning is één jaar geldig.

Opgelet:
Als de werken het verkeer hinderen (ook voetgangers), dan moet je eerst een toelating vragen bij

dienst Verkeersbelemmeringen van de politie.
Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
t 050 44 88 65 -f 050 44 88 69
verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be


De vergunning van dienst Verkeersbelemmeringen verkrijgen, duurt ongeveer 15 werkdagen.

Verwittig de Wegendienst minstens drie werkdagen vóór de uitvoering van de werken.

De Wegendienst komt controleren of de herstelling of aansluiting op de openbare riolering correct is uitgevoerd.

Je mag opengebroken gronden niet dichten vóór de Wegendienst de werken heeft gecontroleerd.

Meebrengen

 • Adres van de aanvrager, eigenaar (en aannemer, indien gekend).
 • Adres van de plaats van de rioolaansluiting.

Bedrag

De vergunning is gratis

Uitzonderingen

Als je moet werken op het domein van het Vlaams gewest, moet je een vergunning aanvragen bij

Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Kon. Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge
t 050 24 80 19 - f 050 34 23 81
wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

 

Regelgeving

 • Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering.
 • Gemeentelijke bouwverordening – art. 11

Deel deze pagina