Seniorenwoning via het Sociaal Verhuurkantoor Brugge

Deze woningen zijn eigendom van het OCMW Brugge en worden verhuurd aan 65-plussers.
Ze liggen meestal gegroepeerd, en hebben vaak een gemeenschappelijke of private tuin/koer. Ook godshuisjes maken deel uit van de seniorenwoningen.

Voorwaarden

> 65 jaar of ouder zijn
> geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, noch in het binnenland, noch in het buitenland
> inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden
> kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren
> van een verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij/zij bereid is zich in te burgeren
> ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres op een OCMW hebben

Procedure

Wens je je in te schrijven op de wachtlijst? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 050 32 74 10.

Meebrengen

Bij inschrijving:
> bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, …)
> belastingbrieven inkomsten 2014 (aanslagjaar 2015) en inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016)
> een bewijs van de woonnood (kopie huuropzeg, bewijs storting huishuur, kopie huurcontract, …)
> een kopie van een diploma of attest Nederlandse taal
> indien vereist: inburgeringsattest

Indien je niet meer mobiel genoeg bent om je te verplaatsen naar onze kantoren, kan een huisbezoek gepland worden.

Bedrag

De huishuur wordt jaarlijks berekend op basis van het gezamelijk belastbaar inkomen van 3 jaar terug.

Deel deze pagina