Toelage centra begeleid wonen

Verenigingen die tot doel hebben 'voorbereiden tot of begeleiden van zelfstandig wonen van volwassen personen met een handicap' kunnen hiervoor een toelage krijgen.

Deze verenigingen moeten de belangen van de personen met een handicap behartigen en als dusdanig, op voorstel van de stedelijke raad voor personen met een handicap, erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

De verenigingen die minstens één jaar zijn opgericht en hun zetel en werkterrein hebben op het grondgebied van de stad Brugge, komen in aanmerking voor subsidiëring op grond van dit reglement.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de vereniging een schriftelijke aanvraag om toelage indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge dat de aanvraag onderzoekt.

Je moet de aanvraag om toelage vóór 1 augustus volgend op het afgelopen werkjaar indienen.

Meebrengen

De aanvraag om toelage moet vergezeld zijn van alle gevraagde bewijsstukken (zie reglement). Je voegt ook een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het voorbije werkjaar, jaar waarvoor een toelage wordt aangevraagd, toe.

Vraag je als vereniging voor de eerste maal erkenning en toelage aan, dan moet je bij deze aanvraag voegen:

  • samenstelling van het bestuur met naam, voornaam en adres van de leden van de beheerraad;
  • een exemplaar van de statuten.

 

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal leden, aantal begeleide uren, het aantal tewerkgestelde personen, het organiseren van erkende feesten zoals Kerstmis en Pasen voor zover zij plaatsvinden op Brugs grondgebied.

De begeleide personen moeten ook ingeschreven zijn in het Brugse bevolkingsregister.

Regelgeving

Reglement toelage centra begeleid wonen.

Deel deze pagina