Toelage voor de herbestemming van een leegstaande bedrijfsruimte

De Stad Brugge wil Brugge als aantrekkelijke en ondernemende stad blijvend stimuleren. Daarom voorzien we, binnen de beperking van het door de begroting goedgekeurde budget, toelages voor onder meer het vermijden van leegstand.

Voorwaarden

Een bedrijfsruimte of -pand is een bebouwd onroerend goed, gelegen op een perceel met een minimumoppervlakte van 5 are, dat in hoofdzaak bestemd is voor een economische activiteit.

Een leegstaande bedrijfsruimte is een pand waarvan de bedrijfsruimte op het ogenblik van de start van de werken sedert minstens 6 maanden niet voor bedrijvigheid werd gebruikt, behalve indien het om een pop-up gaat.  Het bewijs kan onder meer geleverd worden door de lijst van leegstaande verwaarloosde, ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden, geregistreerd door de stedelijke diensten, of door andere bewijzen door aanvrager geleverd.

 

 

 

 

Procedure

De toelage wordt online (via de knop bovenaan de pagina), per mail of schriftelijk aangevraagd, en dit uiterlijk binnen de 6 maanden na afloop van de werkzaamheden.

Wil je spreken met een medewerker aan het loket, dan dien je hiertoe telefonisch een afspraak te maken.

De aanvraag moet worden gestaafd met bewijsstukken van alle uitgaven m.b.t. de uitgevoerde werken. De aanvraag is pas volledig als het dossier alle gevraagde documenten bevat. Enkel facturen die maximum 3 jaar oud zijn op het ogenblik dat het dossier volledig is, worden in aanmerking genomen.  

Het stadsbestuur kan onderzoek laten verrichten ter controle van de uitgevoerde werken en de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek zal het verval van het recht op de toelage met zich meebrengen.

De toelageaanvraag wordt beoordeeld op:

-       kwaliteit: is de zaak een meerwaarde voor Brugge én kan zij het kwalitatieve imago dat het stadsbestuur nastreeft ondersteunen;

-       conformiteit met de voorwaarden van dit reglement;

-       realiteit en de duurzaamheid van de uitgevoerde werkzaamheden;

-       conformiteit met de vigerende kwaliteitsnormen en regelgeving (o.a. inzake brandveiligheid, ruimtelijke ordening, reclameverordening, milieunormering en hygiëne).

Het stadsbestuur brengt uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag de aanvrager(s) op de hoogte van de beslissing over het al dan niet toekennen van de toelage en, indien goedgekeurd, van het toegekende toelagebedrag.

De uitbetaling van een toegekende toelage gebeurt via overschrijving op de rekening aangegeven door de toelageaanvrager, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de correct ingevulde betalingsaanvraag.

Meebrengen

De aanvraag moet worden gestaafd met een beschrijving van de uit te voeren werken en bewijsstukken van alle uitgaven m.b.t. de genoemde werken.

Bedrag

De toelage van dit artikel betreft het herinrichten van leegstaande bedrijfsruimtes, zoals bepaald in het decreet van 19 april 1995 en zijn wijzigingen, teneinde ze een herbestemming te geven met het oog op het uitoefenen van een bedrijfsactiviteit in deze gebouwen.

De toelage is gelijk aan maximum 50% van de uitgevoerde werken en 75% van alle ingediende facturen die betrekking hebben op investeringen die ten gunste komen van het klimaat en een vermindering van de CO2-uitstoot. De toelage wordt berekend op de reële aantoonbare kosten exclusief BTW en heeft een maximum van 30.000€.

Voor de investeringen rond klimaat en CO2-uitstoot baseren we ons op de stedelijke klimaatambities 2020.  Volgende investeringen komen in aanmerking voor de toelage:
- relighting naar 20 W/m2
- combinatie balansventilatie en schuifdeuren (ipv luchtgordijn)
- superisolerend glas (Ug 1,1 W/m2.K)
- slimme energiemeters
- (bijkomende) isolatie dak/zoldervloer (U: max. 0,3 W/m2.K)
- zonneboiler
- zonnepanelen

Regelgeving

Economisch-commercieel impulsbeleid toelagereglement dd. 26 april 2016

Deel deze pagina